Câu chuyện kinh doanh

Nửa tỷ người có thể thành nghèo vì đại dịch

Oxfam ước tính với trường hợp xấu nhất là thu nhập giảm 20%, số người sống trong nghèo cùng cực trên toàn cầu sẽ tăng thêm 434 triệu.

Nguồn vnexpress: https://vnexpress.net/nua-ty-nguoi-co-the-thanh-ngheo-vi-dai-dich-4081991.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *